“ม.นเรศวร” เปิดหลักสูตรพันธุ์ใหม่ หนุนนักธุรกิจไทย ผลักดัน SMEs และ StartUp

“ม.นเรศวร” เปิดหลักสูตรพันธ์ใหม่ หนุนนักธุรกิจไทย ผลักดัน SMEs และ StartUp บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผู้ประกอบการและการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ) เพื่อสนับสนุนและพัฒนากลุ่มธุรกิจ SME ให้เจริญเติบโตขึ้น โดยนำแนวคิดของ Startup และ สถานประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมมาพัฒนา เป็นการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ประเทศ…