เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม Study in France: Opportunities, Scholarships, and Fields of Study ณ ห้อง MD233 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีความสัมพันธ์ด้านการวิจัยอย่างอย่าวนานกับ University of De Franche-Comté (UFC) โดยเฉพาะความร่วมมือกับนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานักวิจัยจากทั้ง 2 สถาบันได้ขอทุนด้านการวิจัยร่วมกันอย่างต่อเนื่อง อาทิ ทุนคปก. และทุน ERASMUS ซึ่งทุนเหล่านี้ได้ให้เกิดกิจกรรมเชิงวิชาการขึ้น ซึ่งได้แก่ การแลกเปลี่ยนนักวิจัย การแลกเปลี่ยนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อทำวิจัย และการจัด International conference ทั้งนี้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้แก่ การมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติร่วมกันระหว่าง 2 สถาบัน การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่การขยายผลความร่วมมือด้านการวิจัยสู่นักวิจัยอื่น ๆ ทั้งสอง 2 สถาบัน และการผลิตนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาภายใต้ทุน คปก. โดยมีอาจารย์ทั้งจากทั้ง 2 สถาบันเป็นที่ปรึกษาร่วม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการวิจัยโดย ERASMUS ในหัวข้อ “Opportunities and scholarships for graduate study in France” โดย Mr. Maxime BLONDEL, European Project Manager, Université de Franche-Comté พร้อมทั้งการบรรยายตัวอย่างหลักสูตร “The Lip TherapI International Master at Universite of Franche-Comte University of Bourgogne” โดย Assistant Professor Dr. Arnaud Beduneau, Université de Franche-Comté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายหัวข้อ “Royal Golden Jubilee (RGJ) Ph.D. program and new strategy to obtain double degree” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย และ หัวข้อ “Life and study in France: Experience sharing by RGJ Ph.D. students” โดยนิสิตที่ได้รับทุนไปศึกษาต่อยังประเทศฝรั่งเศส จากการกิจกรรมดังกล่าวได้มีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมากซึ่งได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ภาพกิจกรรม