งานอำนวยการ

 

พัชรี ท้วมใจดี
ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย

เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8819


ศุทธภา นันทพฤกษา
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอำนวยการ
เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8823

หน่วยการเงินและบัญชี


อนงค์ มีอาชา
นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทรศํพท์ 0 5596 8824

หน่วยสารบรรณ


ธิติมา สุบิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8820

หน่วยสารบรรณ

อัจฉรา อ่อนเส็ง
พนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8822

หน่วยพัสดุ

ณิชาภา ฟักทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8825

หน่วยจัดการทั่วไป


ธิติมา สุบิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8820

พนักงานขับรถ


ธนกฤษณ์ ตาลช่วย
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8822

พนักงานขับรถ


สาคร บุญสืบ
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8822

คนสวน


ขาว รีส้มซ่า
คนสวน
เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8822