บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การประชุมผู้ประกอบการภาคเหนือตอนล่างเพื่อการพัฒนา SMEs และ STARTUP ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพื่อพัฒนาผู้ที่จะก้าวเป็นผู้ประกอบการใหม่ หรือผู้ที่จะขยายธุรกิจเดิมให้เป็นผู้ประกอบการเชิงคุณภาพ และมีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในธุรกิจจึงได้จัดการประชุมผู้ประกอบการภาคเหนือตอนล่างเพื่อการพัฒนา SME และ Startup ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขึ้นโดยผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จะได้รับฟังการบรรยายพิเศษ และรับฟังการเสวนา

 “การพัฒนาธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Innovation Thinking”

“การพัฒนา SME และ Startup ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

จากวิทยากรที่มีความสามารถและประสบการณ์สูงในด้านการพัฒนาธุรกิจ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมฯ

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561
เวลา 13.00 – 16.30 น.

ณ ห้องสัมมนา 301 อาคารเอกาทศรถ
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การประชุมผู้ประกอบการภาคเหนือตอนล่างเพื่อการพัฒนา SMEs และ STARTUP ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

speaker

ดร.ชัยโรจน์  นพเฉลิมโรจน์

Chief Executive Officer บริษัท FiberOne จำกัด (มหาชน)

คุณเกริกพงษ์ พงษ์ไตรธรรม

ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่จัดงาน