มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่
ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2564
ภาคเรียนที่ 1/2564 รับถึง วันที่ 20 พ.ค. 2564 เปิดเรียน มิ.ย. 64
ภาคเรียนที่ 2/2564 รับถึง วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เปิดเรียน พ.ย. 64
ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร >>>bit.ly/36Gosjj
-สมัครผ่านระบบ Online >>>bit.ly/30IP8fY
-หลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอน >>>FB:bit.ly/3awfo1n หรือ bit.ly/2SDspxK
-สอบถามข้อมูลเข้าศึกษา >>>lin.ee/aMiJt8T
***หน่วยรับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ 0-5596-8840, 0-5596-8832