ประกาศรายชื่อนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษฯ
ภาคเรียนที่ 2/2561

สำหรับกลุ่มวันเสาร์ เริ่มเรียน 2 กุมภาพันธ์ – 27 เมษายน 2562

เรียนถึง วันที่ 27 เมษายน 2562 12 สัปดาห์ เว้นวันสงกรานต์

วันธรรมดาเริ่มเรียน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป ตามประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับความรู้สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (English Proficiency Enhancement for Graduate: EPE)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ - 27 เมษายน 2562 (เรียนทุกวันเสาร์)
ระหว่างวันที่ 4 ก.พ.- 29 เม.ย. 2562 (เริ่มเรียนทุกวันจันทร์)
ระหว่างวันที่ 5 ก.พ.- 30 เม.ย. 2562(เริ่มเรียนทุกวันอังคาร)
ระหว่างวันที่ 8 ก.พ. - 26 เม.ย. 2562(เริ่มเรียนทุกวันศุกร์)
ใบลากิจ หรือใบลาป่วยนิสิต