เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2564  รองศาสตราจารย์ ดร. ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผู้ประกอบการและการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561  ณ ห้องประชุม เสลา 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1