การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

Technology Management and Intellectual

รายละเอียด

ค่าลงทะเบียน:

1,000 บาท

รูปแบบ
บรรยาย
วันที่เรียน: 5 - 6 ตุลาคม 2562
เวลา: 8:30: - 17:00 น.
สถานที่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับ: พื้นฐาน
ภาษา: ไทย

แนวคิด และองค์ความรู้ด้านการจัดการเทคโนโลยี และทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา การนำนวัตกรรมขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครอง ดูแล และใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา และการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาสู่การดำเนินการเชิงธุรกิจ การถ่ายโอนเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ปัญหาอุปสรรคในการจัดการเทคโนโลยี และทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการพยากรณ์แนวโน้มของเทคโนโลยี และศึกษาทิศทางการเติบโตของทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์ในอนาคตอาจารย์ผู้สอน  2 ท่าน

หัวข้อการสอน

- แนวคิดและองค์ความรู้ด้านการจัดการเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา
- การนำนวัตกรรมขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
- การคุ้มครอง ดูแล และใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา

วันที่อบรมเรียน

วันที่ 5-6 ตุลาคม 2562

ค่าลงทะเบียน

1,000 บาท

วิทยากร

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUIP)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้อำนวยการเมืองนวัตกรรมอาหาร(Food Innopolis)

หัวข้อการสอน

- แนวคิดและองค์ความรู้ด้านการจัดการเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา
- การนำนวัตกรรมขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
- การคุ้มครอง ดูแล และใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา

รศ. ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล

ผศ. ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ

วิทยากร

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUIP)

- B.Sc. (Polymer Science and Technology) Manchester Materials ScienceCentre, University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), U.K.
- M.Sc. (Polymer Science and Technology) Manchester Materials Science Centre, University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), U.K.
- Ph.D. (Polymer Science and Technology) Manchester Materials Science Centre, University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), U.K.
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้อำนวยการเมืองนวัตกรรมอาหาร(Food Innopolis)

- Ph.D. (Oceanography-Marine Chemistry เน้น Marine Biotechnology) Scripps Institution of Oceanography University of California San Diego (ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- วท.ม. (เทคโนโลยีทางชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทุนสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, STDB)
- วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร) เกียรตินิยมอันดับสอง ม.สงขลานครินทร์

รายละเอียด

ค่าลงทะเบียน:

1,000 บาท

รูปแบบ
บรรยาย
วันที่เรียน: 5 - 6 ตุลาคม 2562
เวลา: 8:30: - 17:00 น.
สถานที่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับ: พื้นฐาน
ภาษา: ไทย