บัญชีเข้าใจง่ายวไตล์ Startup

ด้วยการจำแนกต้นทุน คำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์

รายละเอียด

ค่าลงทะเบียน:

600 บาท

รูปแบบ
บรรยาย
วันที่เรียน: 10 สิงหาคม 2562
เวลา: 8:30: - 17:00 น.
สถานที่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับ: พื้นฐาน
ภาษา: ไทย

  แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ ลักษณะของการประกอบการ และการประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ตลอดจนแนวคิดการจัดการธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การจัดองค์กร และทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจ การชี้นำจูงใจเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ การควบคุม ติดตามประเมินผลธุรกิจ โดยมุ่งเน้นประสบการณ์ในด้านการผลิต การบริการ และกระบวนการภายในที่เป็นเลิศ รวมทั้งเทคนิควิธีการสร้างธุรกิจใหม่ และกลยุทธ์ การยกระดับการจัดการธุรกิจให้มีความสามารถในการแข่งขัน

หัวข้อการสอน

- การจำแนกต้นทุน
- การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑื
- การหาจุดคุ้มทุน
- การตั้งราคาขายและกำไรที่ต้องการ
- การบริหารต้นทุนสินค้าเทคโนโลยี

 

วันที่อบรม

เรียนวันที่ 10 สิงหาคม 2562

ค่าลงทะเบียน

600 บาท

วิทยากร

ดร. เนื้อทิพย์ สุ่มแก้ว

- การจำแนกต้นทุน
- การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑื
- การหาจุดคุ้มทุน
- การตั้งราคาขายและกำไรที่ต้องการ
- การบริหารต้นทุนสินค้าเทคโนโลยี

ดร.เนื้อทิพย์ สุ่มแก้ว

การศึกษา

- Phd in Accounting - Newcastle University, UK
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางการบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญ

- การบัญชีบริหาร
- ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
- การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Mixed Method)

รายละเอียด

ค่าลงทะเบียน:

600 บาท

รูปแบบ
บรรยาย
วันที่เรียน: 10 สิงหาคม 2562
เวลา: 8:30: - 17:00 น.
สถานที่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับ: พื้นฐาน
ภาษา: ไทย