การพัฒนาธุรกิจสู่ความเป็นเลิศ

การทบทวน ปรัปรุงรูปแบบและไอเดียธุรกิจ

รายละเอียด

ค่าลงทะเบียน:

4,000 บาท

รูปแบบ
บรรยาย
วันที่เรียน: 21 - 29 กันยายน 2562
เวลา: 8:00: - 17:00 น.
สถานที่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับ: พื้นฐาน
ภาษา: ไทย

วันที่อบรม

เรียนวันที่ 21 28 29 กันยายน และ 12 ตุลาคม 2562

ค่าลงทะเบียน

4,000 บาท

หัวข้อการสอน

- การทบทวน ปรัปรุงรูปแบบและไอเดียธุรกิจ
- การทดสอบต้นแบบธุรกิจ
- การวางแผนพัฒนาการตลาด

วิทยากร

ดร.ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

- การทบทวน ปรัปรุงรูปแบบและไอเดียธุรกิจ
- การทดสอบต้นแบบธุรกิจ
- การวางแผนพัฒนาการตลาด

ดร.ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร

ประวัติการศึกษา

- Bachelor of science(B.Sc.) Biology and Computer Science California Institute of Technology USA
- Master of Science(M.Sc.) Bioengineering Stanford University USA
- Doctor of Philosophy(Ph.D.) Bioengineering Stanford University USA

รายละเอียด

ค่าลงทะเบียน:

4,000 บาท

รูปแบบ
บรรยาย
วันที่เรียน: 21 - 29 กันยายน 2562
เวลา: 8:00: - 17:00 น.
สถานที่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับ: พื้นฐาน
ภาษา: ไทย