การคิดออกแบบนวัตกรรม สร้างธุรกิจตนเอง

Innovation and business design

รายละเอียด

ค่าลงทะเบียน:

4,000 บาท

รูปแบบ
บรรยาย
วันที่เรียน: 24 - 31 สิงหาคม 2562
เวลา: 8:00: - 17:00 น.
สถานที่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับ: พื้นฐาน
ภาษา: ไทย

วันที่อบรม

เรียนวันที่ 24 31 สิงหาคม และ 7 14 กันยายน 2562

ค่าลงทะเบียน

4,000 บาท

หัวข้อการสอน

- การคิดออกแบบ
- การเขียนแผนธุรกิจฉบับย่อ
- กระบวนการเข้าใจลูกค้า
- กระบวนการค้นพบและเลือกปัญหา
- กระบวนการสร้างไอเดีย
- กระนวนการเลือกไอเดีย
- กระบวนการสร้างและทดสอบต้นแบบ ส่วนประกอบ สมมติฐาน
- การทดสอบสมมุมติฐานในแผนธุรกิจ

วิทยากร

ดร.ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

- การคิดออกแบบ
- การเขียนแผนธุรกิจฉบับย่อ
- กระบวนการเข้าใจลูกค้า
- กระบวนการค้นพบและเลือกปัญหา
- กระบวนการสร้างไอเดีย
- กระนวนการเลือกไอเดีย
- กระบวนการสร้างและทดสอบต้นแบบ ส่วนประกอบ สมมติฐาน
- การทดสอบสมมุมติฐานในแผนธุรกิจ

ดร.ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร

ประวัติการศึกษา

- Bachelor of science(B.Sc.) Biology and Computer Science California Institute of Technology USA
- Master of Science(M.Sc.) Bioengineering Stanford University USA
- Doctor of Philosophy(Ph.D.) Bioengineering Stanford University USA

รายละเอียด

ค่าลงทะเบียน:

4,000 บาท

รูปแบบ
บรรยาย
วันที่เรียน: 24 - 31 สิงหาคม 2562
เวลา: 8:00: - 17:00 น.
สถานที่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับ: พื้นฐาน
ภาษา: ไทย