เทคโนโลยี Big Data Blockchain และ AI

โอกาสและความท้าทายสำหรับธุรกิจ

รายละเอียด

ค่าลงทะเบียน:

600 บาท

รูปแบบ
บรรยาย
วันที่เรียน: 28 กรกฎาคม 2562
เวลา: 8:00: - 17:00 น.
สถานที่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับ: พื้นฐาน
ภาษา: ไทย

วันที่อบรม

เรียนวันที่ 28 กรกฎาคม 2562

ค่าลงทะเบียน

600 บาท

หัวข้อการสอน

- แนวคิดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ
- แนวทางการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เทคโนโลยี
- เทคนิควิธีวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการประกอบการธุรกิจ
- เคราะห์กรณีศึกษาการใช้ข้อมูลเพื่อแสวงหาโอกาส
- การสร้างมูลค่าเพอ่ม และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจนวัตกรรม

วิทยากร

ดร.อนิรุทธิ์ อัศวสกุลศร อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

- แนวคิดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการตัดสินใจ
- แนวทางการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เทคโนโลยี
- เทคนิควิธีวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการประกอบการธุรกิจ
- เคราะห์กรณีศึกษาการใช้ข้อมูลเพื่อแสวงหาโอกาส
- การสร้างมูลค่าเพอ่ม และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจนวัตกรรม

ดร.อนิรุทธิ์ อัศวสกุลศร

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยมอันดับ2)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (MIS)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

- นำเสนอผลงานวิจัย "The Effect of Thai Typeface and Font Size on Readability of Inventory Management Application on Tablet Computer" ในการประชุมทางวิชาการ 12th International ITAM Conference ณ Kenyatta University, Kenya
- นำเสนอผลงานวิจัย "Development of a Tablet Computer Application with User-Centered Design for Limited Computer Literacy User. ในการประชุมทางวิชาการ London International Conference for Advanced Research in Business ณ University of London, London, UK
- นำเสนอผลงานวิจัย "THE CHALLENGES OF APPLICATION DEVELOPMENT FOR TABLET COMPUTER AND SMARTPHONE. ในการประชุมทางวิชาการ International Conference on IT Applications and Management 2012 ณ Yildiz Technical University, Istanbul ประเทศตุรกี
- วิทยากรรับเชิญสอน ETL process in Business Intelligence วิชา Seminar in Accounting Information System คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สอนการใช้โปรแกรม Microsoft SQLServer วิชา Analysis and design of accounting database computer คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นำเสนอผลงานวิจัย Features of the Interorganizational System to Support the Initial Trust of Joining the Transportation Collaboration. ในการประชุมทางวิชาการ 7th International ITAM Conference ณ JKLU, Jaipur ประเทศอินเดีย
- อาจารย์พิเศษ DATA STRUCTURE AND ALGORITHMS, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- นำเสนอผลงานวิจัย Transportation Collaboration: Partner Selection Criteria and Interorganizational System Design Issues for Supporting Trust ในการประชุมทางวิชาการ e-CASE 2009 ณ Grand Copthorne Waterfront Hotel ประเทศสิงคโปร์ (Distinguished Paper Award)
- นำเสนอผลงานวิจัย Transportation Exchanges: The Collaboration among TPL Providers ในการประชุมทางวิชาการ The 8th Annual Association of Pacific Rim Universities Doctoral Students Conference (APRU DSC) ณ. Mita campus of Keio University ประเทศญี่ปุ่น
- ผู้ช่วยวิจัยโครงการความเป็นไปได้และจัดทำแผนธุรกิจโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์"
- ผู้ช่วยวิจัย โครงการวิจัย The Impact of the Express Delivery Service Industry on Thai Economy
- ผลงานวิจัย Transportation Collaboration: Partner Selection Criteria and Interorganizational System Design Issues for Supporting Trust ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ International Journal of Business and Information 4,2 (2009)
- ที่ปรึกษา โครงการ Corporate War Room ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
- ผู้ดูแล ห้อง Management Cockpit คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ที่ปรึกษาโครงการ Corporate War Room ของโรงพยาบาลนนทเวช
- ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศแห่งชาติ (National Information Center)
- ที่ปรึกษาโครงการระบบคลังข้อมูลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
- ผู้ดูแลโครงการ Chulalongkorn Business Intelligence Center สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ค่าลงทะเบียน:

600 บาท

รูปแบบ
บรรยาย
วันที่เรียน: 28 กรกฎาคม 2562
เวลา: 8:00: - 17:00 น.
สถานที่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับ: พื้นฐาน
ภาษา: ไทย