การบริหารการเปลี่ยนแปลง

การนำเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เมื่อธุรกิจกำลังไปได้ดี

รายละเอียด

ค่าลงทะเบียน:

1,200 บาท

รูปแบบ
บรรยาย
วันที่เรียน: 8 - 9 มิถุนายน 2562
เวลา: 9:00: - 16:30 น.
สถานที่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับ: พื้นฐาน
ภาษา: ไทย

การบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เมื่อธุรกิจกำลังไปได้ดี  เป็นการพัฒนากลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กร ด้วยความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเทคโนโลยี และสังคม ทำให้ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ หรือเอกชน จะต้องตระหนักถึงความต้องการของสังคม ลูกค้า สภาพแวดล้อมใหม่ อันนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในองค์กร อย่างไรก็ดี การรับมือการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและองค์กรทั้งหลายต้องประสบอยู่แล้วเป็นปกติ การบริหารการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นหลักสูตรระยะสั้นที่จะทำให้เราเข้าใจถึงการบริหารการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรได้อย่างแท้จริง

เปิดรับสมัคร

วันนี้ - 6 มิถุนายน 2562

สถานที่เรียน

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

หัวข้อการบรรยาย

•    การนำเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
•    การนำเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เมื่อธุรกิจกำลังไปได้ดี
•    การเปลี่ยนแปลงให้ถึงแก่นด้วยสันติวิธี
•    สุดยอดเคล็ดลับการเป็นผู้นำเพื่อผ่านจุดพลิกผัน

หัวข้อการบรรยาย

•    การนำเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
•    การนำเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เมื่อธุรกิจกำลังไปได้ดี
•    การเปลี่ยนแปลงให้ถึงแก่นด้วยสันติวิธี
•    สุดยอดเคล็ดลับการเป็นผู้นำเพื่อผ่านจุดพลิกผัน

เรืออากาศโทหญิง ดร.สิริพร ทัตทวี

การศึกษา

- วท.บ. (สถิติ) สาขาสถิติ-คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- พบ.ม (สถิติประยุกต์) สาขาคอมพิวเตอร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปร.ด. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- โครงการพัฒนาผู้บริหาร (มินิ เอ็มไอเอส) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

•    อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
•    อาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
•    วิทยากรด้านไอทีกับโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
•    วิทยากรด้านการจัดโครงสร้างคลังฐานข้อมูล (Data Warehousing Architecture) ของโรงงานยาสูบ
•    ที่ปรึกษาอิสระด้านการออกแบบ System integrator application และ Efficiency Customer Response (ECR) สำหรับธุรกิจค้าปลีก (Retail business)
•    ที่ปรึกษาอิสระด้านการบริหารจัดการโครงการ บริษัท PricewaterhouseCoopers (PwC), New York ตำแหน่ง Country project manager บริษัท Liberty insurance, Boston, USA ประจำประเทศไทย
•    Senior project manager บริษัท IBM Thailand จำกัด ดูแลโครงการ เช่น ธนาคารกสิกรไทย, บริษัท การบินไทย, ลูกค้าบริษัท IBM ประเทศเวียตนาม, ด้าน Data mining for Customer campaign management ลูกค้าบริษัท IBM ฟิลิปปินส์ เป็นต้น
•    Senior project manager บริษัท Avanade Thailand จำกัด ดูแลโครงการด้านการจัดการคลังฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
•    ที่ปรึกษาอิสระด้านการบริหารจัดการโครงการ บริษัท Team Consultant จำกัด ดูแลโครงการด้านการจัดการคลังฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data), Balanced scorecard, และการกำหนดตัวชี้วัด KPIs ของการประปาส่วนภูมิภาค
•    ที่ปรึกษาอิสระด้านการออกแบบรูปแบบธุรกิจ (Business Solution: Multidimensional Architecture and Data Warehouse design) ให้กับหน่วยธุรกิจก๊าซของ บริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
•    ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา (Research and Development manager) บริษัท Dcomputer จำกัด
•    ผู้จัดการโครงการ (Project manager), และผู้เชี่ยวชาญด้านคลังฐานข้อมูล (Data warehouse, Business Intelligence) บริษัท QAD I&I จำกัด ดูแลลูกค้า เช่น การสื่อสารแห่งประเทศไทย, บริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน), และลูกค้าโรงงานการผลิต เป็นต้น
•    ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIS manager) บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด
•    ผู้จัดการโครงการ (Project manager) ด้านระบบการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ บริษัท ไมโครเนติค จำกัด
•    นักวิเคราะห์ระบบและดูแลระบบ Inventory ของอะไหล่เครื่องบิน F-16 ณ ศูนย์ส่งกำลังบำรุง กองทัพอากาศ
•    นักวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ นวธนกิจ จำกัด

รายละเอียด

ค่าลงทะเบียน:

1,200 บาท

รูปแบบ
บรรยาย
วันที่เรียน: 8 - 9 มิถุนายน 2562
เวลา: 9:00: - 16:30 น.
สถานที่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับ: พื้นฐาน
ภาษา: ไทย