Blockchain Development

การพัฒนาบล็อกเชน

รายละเอียด

ค่าลงทะเบียน:

4,900 บาท

รูปแบบ
ปฏิบัติการ
วันที่เรียน: 1 - 2 มิถุนายน 2562
เวลา: 9:00: - 16:00 น.
สถานที่: อาคารศูบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระดับ: พื้นฐาน
ภาษา: ไทย

Blockchain Development การพัฒนาบล็อกเชน

เทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานได้อย่างกว้างขว้างในทุกๆ มิติ ไม่ว่าจะเป็น ด้านธนาคาร การเงิน ประกันภัย ธุรกิจการค้าปลีก อุตสาหกรรม และภาครัฐ ซึ่งปัจจุปันมีความต้องการผู้พัฒนาระบบบนเทคโนโลยีบล็อกเชนสูง หลักสูตรอบรมจึงถูกออกแบบขึ้นมาให้เหมาะสมกับหน่วยงานผู้สนใจเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชน เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งภาครัฐและเอกชนจำเป็นต้องปรับรูปแบบในดำเนินกิจการ หากไม่เปลี่ยนแปลงบางธุรกิจหรือหน่วยงานก็หายไปจากวงโคจรชีวิตของเราใน 2-3 ปีอันใกล้นี้ ปัจจุบันมีบริษัทสตาร์ทอัพใหม่ๆ เกิดขึ้นจำนวนมาก การอาศัยเทคโนโลยีทาให้เข้าถึงประชาชนทุกระดับง่ายขึ้นและสะดวกสบายกว่าเดิม โดยการใช้งานผ่านเว็บไซด์หรือโทรศัพท์มือถือ ก่อให้เกิดความยอมรับในใช้งาน และนวัตกรรมต่างๆ สาหรับคนรุ่นใหม่ ส่งผลให้ธุรกิจต้องมีการปรับตัวในการทา Digital Transformation โดยสร้างเป็นดิจิทัลแพลต์ฟอร์มและใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน โดยไม่ต้องมีสานักงาน ไม่ต้องจ้างบุคลากร ไม่ต้องมีตัวกลางใดๆ ธุรกิจในรูปแบบใหม่นี้ใช้ดิจิทัลแพลต์ฟอร์มในการสร้างกาไรและมีต้นทุนที่ต่ำในการดำเนินกิจการ

วัตถุประสงค์การอบรม

(1) เข้าใจถึงรูปแบบที่เปลี่ยนไปของธุรกิจต่างๆ เหตุผลและแรงจูงใจ ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจสู่ระบบดิจิทัล
(2) เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ส่งผลกระทบต้องธุรกิจการ เช่น Blockchain and Distributed Application
(3) สนับสนุนให้ผู้เข้าอบรม มีความคิดสร้างสรรค์ มีนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านการประยุกต์เทคโนโลยี Blockchain เพื่อนามาใช้กับองค์กรที่ทางานอยู่
(4) เรียนรู้และเข้าใจวิธีการพัฒนาเทคโนโลยี Blockchain ด้วย Etereum
(5) เข้าใจหลักการการทางานของ Smart Contract และการเชื่อมต่อเพื่อสร้าง Distributed Application (Dapp)

หัวข้อการบรรยาย

ช่วงที่ 1

1. Blockchain Introduction
2. Blockchain in Finance, Insurance, Logistics, Healthcare, Energy, Media, Retails, Real Estate, Government, etc.

ช่วงที่ 2

1. Blockchain Technical Session
2. Mining Process and Proof of Work
(3) Double Spend in Bitcoin
(4) Cryptocurrency(5) Digital asset exchange market and Security Token Offering

ช่วงที่ 3

1. Introduction to Ethereum and Smart Contract
2. Ethereum Installation and Setup
3. Solidity Language
4. Ethereum and Metamask

ช่วงที่ 4

1. Ethereum Application Development using web3.js
2. Private Blockchain on Ethereum
3. Multiple Node Setup on private blockchain
4. Blockchain Development Case Study (E-Vote)

ช่วงที่ 1

1. Blockchain Introduction
2. Blockchain in Finance, Insurance, Logistics, Healthcare, Energy, Media, Retails, Real Estate, Government, etc.

ช่วงที่ 2

1. Blockchain Technical Session
2. Mining Process and Proof of Work
(3) Double Spend in Bitcoin
(4) Cryptocurrency(5) Digital asset exchange market and Security Token Offering

ช่วงที่ 3

1. Introduction to Ethereum and Smart Contract
2. Ethereum Installation and Setup
3. Solidity Language
4. Ethereum and Metamask

ช่วงที่ 4

1. Ethereum Application Development using web3.js
2. Private Blockchain on Ethereum
3. Multiple Node Setup on private blockchain
4. Blockchain Development Case Study (E-Vote)

ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์

ปัจจุบัน

อาจารย์ประจา หลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ประวัติการศึกษา

- Doctor of Science in Computer Science., University of Massachusetts, MA, USA., (พ.ศ. 2545)
- Masters of Business Administration (MBA) in Computer Information Systems, Southern University of NewHampshire, USA, (พ.ศ. 2539)
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต เกียรตินิยม (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, (พ.ศ. 2535)
- Professional Diploma in Digital Marketing, Digital Marketing Institute (พ.ศ 2558)
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรามคาแหง, (พ.ศ. 2532)

ประสบการณ์ทำงาน

- ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร(พ.ศ. 2559 – 2561)
- อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร(พ.ศ. 2558 – 2561)
- ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, (พ.ศ. 2554 – 2557)
- รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, (พ.ศ. 2551 – 2553)
- ผู้อำนวยการภาคพิเศษ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, (พ.ศ. 2550 – 2551)
- อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, (พ.ศ. 2535 – 2549)

รายละเอียด

ค่าลงทะเบียน:

4,900 บาท

รูปแบบ
ปฏิบัติการ
วันที่เรียน: 1 - 2 มิถุนายน 2562
เวลา: 9:00: - 16:00 น.
สถานที่: อาคารศูบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระดับ: พื้นฐาน
ภาษา: ไทย