การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา การถ่ายโอนเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา การถ่ายโอนเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

รายละเอียด

ค่าลงทะเบียน:

600 บาท

รูปแบบ
บรรยาย
วันที่เรียน: 4 ตุลาคม 2563
เวลา: 8:30: - 17:00 น.
สถานที่: ห้อง TA 110 อาคารมหาธรรมราชา โซน A ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ระดับ: พื้นฐาน
ภาษา: ไทย

มีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และความลับทางการค้า สามารถนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ในการธุรกิจได้จริง และเข้าใจถึงธรรมชาติของการทำธุรกิจในยุค ๔.๐ ที่อาศัยทรัพย์สินทางปัญญาเป็นตัวขับเคลื่อน และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครอง ดูแล และใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา รวมไปถึงการประเมินค่าทรัพย์สินทางปัญญา สามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและในการประกอบธุรกิจ แนวคิด และองค์ความรู้ด้านการจัดการเทคโนโลยี และทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา การนำนวัตกรรมขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครอง ดูแล และใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา และการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาสู่การดำเนินการเชิงธุรกิจ การถ่ายโอนทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ปัญหาอุปสรรคในการจัดการเทคโนโลยี และทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการพยากรณ์แนวโน้มของเทคโนโลยี และศึกษาทิศทางการเติบโตของทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์ในอนาคต

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา การถ่ายโอนเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

รศ.ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล  

 วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล
ผู้อำนวยการสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUIP)

รายละเอียด

ค่าลงทะเบียน:

600 บาท

รูปแบบ
บรรยาย
วันที่เรียน: 4 ตุลาคม 2563
เวลา: 8:30: - 17:00 น.
สถานที่: ห้อง TA 110 อาคารมหาธรรมราชา โซน A ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ระดับ: พื้นฐาน
ภาษา: ไทย