Trends in Digital Technologies and Modern Businesses

Trends in Digital Technologies and Modern Businesses

รายละเอียด

ค่าลงทะเบียน:

600 บาท

รูปแบบ
ปฏิบัติการ/บรรยาย
วันที่เรียน: 14 มีนาคม 2563
เวลา: 8:00: - 17:00 น.
สถานที่: บัณฑิตวิทยาลัย
ระดับ: พื้นฐาน
ภาษา: ไทย

Decentralized Finance (DeFi) เป็นการเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการเงินจากระบบเก่าที่มีธนาคารเป็นศูนย์กลาง (centralized) ให้เป็นระบบแบบกระจายอำนาจ (decentralized) ที่ไม่ต้องมีตัวกลางและโปร่งใส่โดยใช้เทคโนโลยี decentralized networks เป็นตัวช่วย โดยส่วนมากระบบ DeFi จะเป็น smart contract บน Ethereum Blockchain ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าไปตรวจสอบ contract เพื่อเข้าใจการใช้งานและตรวจสอบความโปร่งใส่ของระบบก่อนที่จะใช้งานด้วยตัวเองได้ (Code is Law) 

DeFi กำลังเข้ามาทดแทนระบบการเงินแบบเก่าอย่างรวดเร็ว ซึ่งเห็นได้จากจำนวนเงินที่ไหลเข้าสู่ระบบ DeFi ที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยล่าสุดอยู่ที่ 777.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ระบบทางการเงินที่ DeFi เข้ามาแทนที่มีด้านใหญ่ๆหลายด้าน เช่น Lending, Saving, Exchange, KYC & Identity, Derivative, และ Payment เป็นต้น โดย DeFi จะได้เปรียบธนาคารในหลายๆด้าน เช่นเรื่องต้นทุนในการให้บริการต่างๆ ที่แทบจะไม่มีเพราะว่าทุกอย่างเป็นระบบอยู่บน Ethereum blockchain ทั้งหมดและมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องน้อยมาก อีกทั้ง DeFi เองก็มีต้นทุนทางด้าน compliance และ regulation ที่ต่ำ เพราะผู้ใช้สามารถเข้ามาตรวจสอบ smart contract ของระบบได้เองเพื่อยืนยันความโปร่งใสของผู้ให้บริการโดยที่ไม่ต้องมีบุคคลที่ 3 (auditor) เข้ามาตรวจสอบ

จะเห็นได้ว่า DeFi เป็นสิ่งที่ธนาคารทั้งในและต่างประเทศกำลังกังวลมากว่าจะมา disrupt ระบบธนาคารในปัจจุบันทั้งหมดหรือไม่ แต่ธนาคารก็มีกลยุทธ์เช่นกันในการนำพาตัวเองเพื่อให้อยู่รอดในกระแส disruption นี้เช่นกัน ในการบรรยายครั้งนี้เราจะพูดถึงระบบ DeFi ต่างๆ เช่น MakerDAO (Stablecoin), Compound (Lending), Uniswap (Exchange), Lightning Network (Payment) และ Synthetix (Derivatives) เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานและการตรวจสอบ smart contract เบื้องตนของ DeFi นอกจากนั้นเราจะพูดถึงกลยุทธ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ในการรับมือกับระบบ DeFi ต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้น

คุณกษิดิ์เดช พูลสุขสมบัติ

รายละเอียด

ค่าลงทะเบียน:

600 บาท

รูปแบบ
ปฏิบัติการ/บรรยาย
วันที่เรียน: 14 มีนาคม 2563
เวลา: 8:00: - 17:00 น.
สถานที่: บัณฑิตวิทยาลัย
ระดับ: พื้นฐาน
ภาษา: ไทย