กิจกรรมรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยของผู้รับทุน
“แผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่” (ครั้งที่ 1)
วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 203, 205, 206,207 และ 209 ชั้น 2
อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร