กิจกรรมการแนะนำทุนและเตรียมความพร้อมในการขอรับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2563
จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

     บัณฑิตวิทยาลัย ขอเรียนเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมการแนะนำทุนและเตรียมความพร้อมในการขอรับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2563 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อแนะนำทุนและเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในการยื่นข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 25, 27, และ 28 มีนาคม 2562  ดังรายละเอียดตามกำหนดการด้านล่างนี้

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://goo.gl/forms/nRc87jKMai2cUuiH2

ดาวน์โหลดเอกสาร

กำหนดการ

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้อง MD 236 อาคารคณะแพทยศาสตร์ (เก่า) คณะแพทยศาสตร์

09.00 – 09.15 น.                ลงทะเบียนรับเอกสาร
09.15 – 09.30 น.                คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดกิจกรรม
09.30 – 10.30 น.                บรรยาย “แนะนำทุน วช. ประเภทบัณฑิตศึกษา”
                                              โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์
                                               รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย
10.30 – 11.00 น.                 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเขียนข้อเสนอการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน วช.”
                                              โดย อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิต ที่ได้รับทุน วช. ปีงบประมาณ 2562
11.00 – 12.00 น.                บรรยาย “การใช้ระบบ NRMS” และ Workshop
                                              โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์
                                              รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย
                                              และนิสิตที่ได้รับทุน ปีงบประมาณ 2562

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้อง EN 617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์  

09.00 – 09.15 น.                ลงทะเบียนรับเอกสาร
09.15 – 09.30 น.                คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดกิจกรรม
09.30 – 10.30 น.                บรรยาย “แนะนำทุน วช. ประเภทบัณฑิตศึกษา”
                                              โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์
                                               รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย
10.30 – 11.00 น.                 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเขียนข้อเสนอการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน วช.”
                                              โดย อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิต ที่ได้รับทุน วช. ปีงบประมาณ 2562
11.00 – 12.00 น.                บรรยาย “การใช้ระบบ NRMS” และ Workshop
                                              โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์
                                              รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย
                                              และนิสิตที่ได้รับทุน ปีงบประมาณ 2562

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องปราบไตรจักร 2-311 อาคารปราบไตรจักร 2 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

09.00 – 09.15 น.                ลงทะเบียนรับเอกสาร
09.15 – 09.30 น.                คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดกิจกรรม
09.30 – 10.30 น.                บรรยาย “แนะนำทุน วช. ประเภทบัณฑิตศึกษา”
                                              โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์
                                               รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย
10.30 – 11.00 น.                 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเขียนข้อเสนอการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน วช.”
                                              โดย อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิต ที่ได้รับทุน วช. ปีงบประมาณ 2562
11.00 – 12.00 น.                บรรยาย “การใช้ระบบ NRMS” และ Workshop
                                              โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์
                                              รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย
                                              และนิสิตที่ได้รับทุน ปีงบประมาณ 2562

หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม