หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖

ด้วย คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติเห็นชอบประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการทั้งที่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือเป็นวารสารออนไลน์ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. กำหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาใช้รายชื่อวารสารทางวิชาการที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตามเอกสารแนบท้าย ก.พ.อ. ทั้งนี้ รายชื่อวารสารทางวิชาการที่มีอยู่ในฐานข้อมูลดังกล่าว ให้พิจารณา ณ วันที่ผลงานทางวิชาการได้รับการเผยแพร่ในวารสารนั้นๆ

๒. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กรณีที่ไม่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.

๓. กำหนดระยะเวลาสำหรับการบังคับใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ กรณีที่ไม่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. กำหนดโดยให้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศ ก.พ.อ. นี้มีผลบังคับใช้ คือ ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้วารสารทางวิชาการได้มีการพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตราฐานจนเป็นที่ยอมรับและสามารถเข้าสู่ฐานข้อมูลในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตามกำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. ฉบับนี้

อนึ่ง สำหรับกรณีที่ผู้ขอกำหนดตำแหน่งได้เผยแพร่ผลงานในวารสารทางวิชาการที่สภาสถาบันอุดมศึกษาได้พิจารณาให้การรับรองไว้แล้วในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขอกำหนดตำแหน่งสามารถเสนอผลงานนั้นเพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดตำแหน่งในภายหลังได้

บัดนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการประกาศเรื่องดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ แล้ว จึงขอประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

ซึ่งในประกาศฉบับนี้ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒ (ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 2 (และรวมรอบที่ 1 ด้วย) )

รายชื่อฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
 1. Academic Search Premier
 2. Agricola
 3. BIOSIS
 4. CINAHL
 5. EiCOMPENDEX
 6. ERIC
 7. H.W.Wilson
 8. Infotrieve
 9. Ingenta Connect
 10. INSPEC
 11. MathSciNet
 12. MEDLINE/Pubmed
 13. PsycINFO
 14. Pubmed
 15. ScienceDirect
 16. SciFinder
 17. Scopus
 18. Social Science Research Network
 19. Web of Knowledge
รายชื่อฐานข้อมูลระดับชาติ

ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย(Thai journal Citation index – TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2
รายชื่อวารสารทั้งหมด

Download เอกสาร

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง “หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖”

 

ข้อมูลจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร