เนื้อหาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะสหเวชศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

คณะแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

คณะเภสัชศาสตร์

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

วิทยาลัยพลังงานทดแทน

วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน

วิทยาลัยโลจิสติกส์

กลุ่มสาขามนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร

วิทยาลัยประชาคมอาเซียน