สอบวัดคุณสมบัติ

เกณฑ์การตัดสินผลการสอบ/แนวปฏิบัติการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิตปริญญาเอก

  • เกณฑ์การตัดสินผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิตปริญญาเอก >>รายละเอียด
  • แนวปฏิบัติในการสมัครสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ และอัตราค่าปรับการชำระเงินค่าสมัครสอบล่าช้า สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา >>>รายละเอียด

แบบฟอร์มใบสมัครสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิตปริญญาเอก

ปฏิทินการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิตปริญญาเอก


ประกาศเกี่ยวกับการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิตปริญญาเอก

  • การสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิตปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2) Click>> 
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION) ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1)  Click>>
  • การสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิตปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1) Click>>

ตรวจผลการสอบวัดคุณสมบัติ>>>>