สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร


นวิพรรณ ตันติพลาผล
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8834

หน่วยผลิตเอกสาร


จันทรรัตน์ สุุขแสงนิล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8836

หน่วยบรรณาธิการ


ภัคคีณี เทิดสิทธิกุล
บรรณารักษ์
เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8833

หน่วยเผยแพร่และจัดจำหน่าย


สรญา แสงเย็นพันธ์
นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8833

หน่วยเผยแพร่และจัดจำหน่าย


พิมพาภรณ์ ดวงสาโรจน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8836