เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมทีมวิจัยและการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น ณ ห้องประชุม TA 110 อาคารมหาธรรมราชา โซน A มหาวิทยาลัยนเรศวร