เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมคณะกรรมการ ประกอบด้วยคณบดีและผู้อำนวยการจากคณะ/วิทยาลัยเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเสลา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร