เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษาพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุมเสลา 5 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร