เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการสนับสนุนการจัดทำ เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดโครงการฯ กล่าวรายงานโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ห้องสัมมนานเอกาทศรถ 301 ชั้น 3 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร