เมื่อวันที่ 21 ก.พ. พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุม Double Degree ณ ห้องประชุมเสลา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร