เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะทำงานวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุม TA 110 อาคารมหาธรรมราชา โซน A มหาวิทยาลัยนเรศวร