บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับคณะ / วิทยาลัยต่างๆ  ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ Thai Education Fair (Myanmar) 2019
ณ เมืองมัณฑะเลย์ประเทศเมียนมา
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 ณ โรงแรม Shwe Pyi Phar  เมืองมัณฑะเลย์  ประเทศเมียนมา มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ คณะ / วิทยาลัยต่างๆ  เข้าจัดแสดงนิทรรศการหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยของไทย ประจำปี 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ชาวเมียนมา ได้รับข้อมูลจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยโดยตรง ตามที่สถานเอกอัครราชทูต กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าไทยในเมียนมา และสมาคมนักธุรกิจไทย
ในเมียนมาได้กำหนดจัดเป็นประจำทุกปี

ในการนี้ ผศ.ดร.ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมแสดงผลงานและจัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ของ ม.นเรศวร โดยมีมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย เข้าร่วมแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองชาวเมียนมา ให้ความสนใจสอบถามข้อมูล เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร สาขาวิชาที่สำคัญ จากคณะ /วิทยาลัยต่างๆ เป็นจำนวนมาก อาทิ คณะสหเวชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์ เป็นต้น

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Dr. Sint Soe, Rector of Mandalay Technology University เป็นประธานกล่าวเปิดงานนิทรรศการดังกล่าว