โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Turnitin สำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการและวิทยานิพนธ์ (Turnitin) ให้แก่ คณาจารย์บัณฑิตศึกษาและนิสิตบัณฑิตศึกษาต่างชาติ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 209 และ 210 ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. รัตติมา จีนาพงษา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการและ การเขียนผลงานวิทยานิพนธ์ โดยไม่มีการคัดลอก” ณ ห้องสัมมนา 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการสนับสนุนการจัดทำ เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการสนับสนุนการจัดทำ เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดโครงการฯ กล่าวรายงานโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ห้องสัมมนานเอกาทศรถ 301 ชั้น 3 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กิจกรรมจัดทำแผนกลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรมจัดทำแผนกลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้องประชุม เขาค้อไฮแลนด์ ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

ประชุมทีมวิจัยและการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมทีมวิจัยและการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น ณ ห้องประชุม TA 110 อาคารมหาธรรมราชา โซน A มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประชุม Double Degree

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุม Double Degree ณ ห้องประชุมเสลา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะกรรมการสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษาพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษาพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุมเสลา 5 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร