มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมจัดนิทรรศการ Thai Education Fair (Myanmar) 2019

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าไทยในเมียนมา และสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา กำหนดจัดนิทรรศการหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยของไทย ประจำปี 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองชาวเมียนมา ได้รับข้อมูลจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยโดยตรง ซึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 ณ โรงแรม Sule Shangri- La กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ผศ.ดร.ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงผลงานและจัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ของ ม.นเรศวร โดยมีชาวเมียนมา สนใจสอบถามข้อมูล เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ในสาขาวิชาที่สำคัญ จากคณะ /วิทยาลัยต่างๆ เป็นจำนวนมาก อาทิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร คณะนิติศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ […]

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย ม.นเรศวร ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ม.นเรศวร พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมวางพวงมาลา เป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่าน  ในพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 06.30 น.  ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

บัณฑิตวิทยาลัย ม.นเรศวร ร่วมงานแถลงข่าวสื่อมวลชน จังหวัดพิษณุโลก

ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ม.นเรศวร ร่วมงานแถลงข่าวสื่อมวลชน ประจำเดือนมีนาคม 2562   เมื่อวันอังคารที่ 26  มีนาคม 2562   ณ ห้องประชุมตาลโตนด ภัทธารารีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจัดงานแถลงข่าวสื่อมวลชนโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก    และได้รับเกียรติ  จาก นายสุรชัย  มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวในครั้งนี้ ทั้งนี้ ได้นำเสนอทางเลือกใหม่ ในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท  และปริญญาเอก แบบสะสมหน่วยกิต  ในโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่  1 โดยบัณฑิตวิทยาลัย ได้ร่วมกับ 6 คณะ 1 วิทยาลัย  จัดโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา รวม 16 หลักสูตร 48 รายวิชา ให้กับผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการทำงาน แต่ยังไม่พร้อมเป็นนิสิต เป็นการสะสมหน่วยกิต และสามารถนำรายวิชามาเทียบโอน โดยไม่ต้องเรียนซ้ำในรายวิชาที่เลือกเรียนไปแล้ว  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก […]

มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร   ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย   เรื่อง การขยายผลระบบการปรึกษาทางการแพทย์ทางไกล  ผ่านแอปพลิเคชัน NUMED  ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ  จากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กล่าวว่า   เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562   เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานอธิการบดี ม.นเรศวร ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการการขยายผลระบบการปรึกษาทางการแพทย์ทางไกล  ผ่านแอปพลิเคชัน NUMED   ระหว่าง  มหาวิทยาลัยนเรศวร   กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย โดยได้รับเกียรติจาก นายสุมิตร เกิดกล่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ   ทั้งนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวต้อนรับ   ซึ่ง ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย   ได้กล่าวสนับสนุนโครงการฯ   และการจัดทำบันทึกข้อตกลงฯ   โดยมี  รศ.นพ.ศิริเกษม   ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ […]

ทางเลือกใหม่ เพื่อเข้าศึกษาต่อ ป.โท – เอก ณ ม.นเรศวร

ศ.ดร.ไพศาล  มุณีสว่าง   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   และ ผศ.ดร.ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย ม.นเรศวร ร่วมให้สัมภาษณ์ใน รายการ “เช้านี้  ที่ภาคเหนือ” สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT พิษณุโลก สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 4 โดยแพร่ภาพออกอากาศสด เมื่อวันพุธที่ 20  มีนาคม 2562  เวลา 10.00 – 10.20 น.  ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ทั้งนี้  ได้ร่วมนำเสนอทางเลือกใหม่ ในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ผ่านโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่  1 โดยบัณฑิตวิทยาลัย ได้ร่วมกับ 6 คณะ  1 วิทยาลัย  จัดโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา รวม 17 หลักสูตร 51 รายวิชา รวมถึงการเชิญชวนผู้สนใจเรียนรู้เทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่อเป็นฐานในการประกอบธุรกิจในอนาคต  […]

นวัตกรรม SMEs ไทย

ผศ.ดร.ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย ม.นเรศวร ให้การต้อนรับ คุณไพรวัลย์ ไทยนิยม ผู้จัดการแผนกนวัตกรรม กลุ่มธุรกิจ ซีพีออลล์ ในโอกาสที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรม SMEs ไทย” ในวันที่ 16 มีนาคม 2562 บรรยายหัวข้อ “เทรนด์วงการค้าปลีก -หลักการ / กรณีศึกษา -การประเมินสินค้า นวัตกรรม” และวันที่ 17 มีนาคม 2562 บรรยายหัวข้อ “ศักยภาพการตลาด -พฤติกรรมผู้บริโภคในมุมมอง CP All” ทั้งนี้   มีคณาจารย์และบุคลากรผู้สนใจ    ตลอดจนนิสิตของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาเทคโนโลยีผู้ประกอบการและการจัดการนวัตกรรม   ม.นเรศวร   เข้าร่วมการบรรยายครั้งนี้   ณ ห้องสัมมนา อาคารมหาธรรมราชา ม.นเรศวร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้งานระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย (iThesis) 

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 คุณ อรอุษา บำรุงไทย หัวหน้างานฝ่ายแผนและสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้งานระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย (iThesis) รอบเช้า เวลา 9.00-12.00 น. จำนวน 30 คน รอบบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.  จำนวน 30 คน โดยมีวิทยากรให้ความรู้ โดยคุณสรญา แสงเย็นพันธ์ นักวิชาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้อง 619 ชั้น 6 อาคาร CITCOMS

NU Graduate School Dean discusses Smart City project with Sukhothai provincial officials

The officials of the provincial government of Sukhothai invited Prof. Paisarn Muneesawang, Dean, Graduate School, Naresuan University to discuss the Smart City Project – its policies and operational guidelines, during the Planning and Evaluation Committee meeting of the Sukhothai Provincial Public Health Office held on 1 February 2019 at Meeting Rm. 1, Sukhothai Provincial Health […]