สวก. จัดพิธีลงนามสัญญาและปฐมนิเทศผู้ได้รับทุนโครงการทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2563

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก. จัดพิธีลงนามสัญญาและปฐมนิเทศผู้ได้รับทุนโครงการทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2563 นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาและปฐมนิเทศผู้ได้รับทุนโครงการทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2563 โดยมี ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการ สวก. คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สวก. คณะอนุกรรมการฯ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัย จำนวน 15 สถาบัน พร้อมทั้ง ผู้รับทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาฯ เข้าประชุมออนไลน์ผ่านระบบ zoom จำนวน 54 ราย เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญารับทุนฯ ครั้งนี้ด้วย และได้รับเกียรติจาก ดร.จิราวรรณ แย้มประยูร คณะกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เป็นวิทยากรในการปฐมนิเทศและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการรับทุนฯ ด้วย รายละเอียดเพิ่มเติม www.arda.or.th โทรศัพท์ 025797435 ต่อ 3611 (จิราภรณ์) มหาวิทยาลัยนเรศวร นิสิตบัณฑิตศึกษา ได้รับทุน ป.เอก จำนวน 3 คน ป.โท […]

จิสด้า จับมือ ม.นเรศวร เปิดตัว “โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบคลังหน่วยกิตอุดมศึกษา”

จิสด้า จับมือ ม.นเรศวร เปิดตัว “โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบคลังหน่วยกิตอุดมศึกษา” (17 มีนาคม 2563) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดตัว “โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบคลังหน่วยกิตอุดมศึกษาระหว่างจิสด้า กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร” โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมเป็นประธานการแถลงข่าวและเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รศ.นพ.สรนิต ปลัดกระทรวงฯ กล่าวว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำร่องและเผยแพร่การเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบคลังหน่วยกิตอุดมศึกษา รวมถึงยังเป็นการยกระดับทักษะกำลังคนของประเทศ” ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ให้ความสำคัญในการเตรียมคนเพื่ออนาคต ซึ่งเป็นการตอบรับนโยบายตามยุทธศาสตร์ อววน. และยุทธศาสตร์ชาติ 20 […]

Prof. Paisarn Muneesawang, Ph.D., Dean of Naresuan University Graduate School

Prof. Paisarn Muneesawang, Ph.D., Dean of Naresuan University Graduate School, attended a workshop on the development and setting of standards of the National Qualification Framework for Higher Education to meet the learning demands and new educational standards in these modern times. Prof. Dr. Surasak Wongratanacheewin, chairman of the working committee that is tasked to follow […]

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 3/2562

ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจและนิสิตสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิในการประชุมดังกล่าว รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวต้อนรับ และบรรยายพิเศษ “สามร้อยห้าสิบปีมิสซังสยามกับพัฒนาการการศึกษา” โดย ภราดา ดร. ศิริชัย ฟอนซีกา และปาฐกถาพิเศษ “New Skills in a Disruptive Era” โดย คุณธีรนันท์ ศรีหงส์ประธานสมาคม จัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และมีการบรรยายพิเศษ “ทิศทางงานวิจัยและแหล่งทุน ในระดับบัณฑิตศึกษา” โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติมา จีนาพงษา อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ และการเขียนผลงานวิทยานิพนธ์ โดยไม่มีการคัดลอก  ณ ห้อง 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก University PutraMalasia

บัณฑิตวิทยาลัยและผู้บริหารระดับคณะ เข้าร่วมต้อนรับและหารือการสร้างความร่วมมือด้านหลักสูตร Double Degree Program กับคณะผู้บริหารจาก University Putra Mala ysia ณ ห้องประชุม TA107 อาคารมหาธรรมราชา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 22 ส.ค.2562

โครงการอบรมการใช้งานระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ iThesis สำหรับบุคลากรปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 งานแผนและสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการอบรมการใช้งานระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ iThesis (ระยะที่ 3) สำหรับบุคลากรปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา วิทยากรโดย คุณ สรญา แสงเย็นพันธ์ นักวิชาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร บรรยาย และตอบข้อซักถาม ณ ห้อง 209 อาคารเอกาทศรถ ชั้น 2

อบรมการใช้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการและวิทยานิพนธ์(Urkund)

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการและวิทยานิพนธ์ (Urkund) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 619 ชั้น 6 อาคารสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) สำหรับผู้สนใจขอใช้โปรแกรมการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Urkund) สามารถสมัครได้ที่ คลิก>>> bit.ly/2X9ueTv Registration for Thesis Plagiarism by program Urkund

Naresuan University joins Thailand Education Fair (Myanmar) 2019

Myanmar – Naresuan University (NU), represented by Naresuan University Graduate School (NUGS), joined in Thailand Education Fair (Myanmar) 2019 held on 27 – 28 April 2019 at Sule Shangri–La Hotel, Yangon and Hotel Shwe Pyi Thar, Mandalay respectively. Asst. Prof. Dr. Civilaiz Wanaratwichit, Deputy Dean for Academic Affairs of NUGS, led the NU team composed […]

มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมจัดนิทรรศการ Thai Education Fair (Myanmar) 2019

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับคณะ / วิทยาลัยต่างๆ  ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ Thai Education Fair (Myanmar) 2019 ณ เมืองมัณฑะเลย์ประเทศเมียนมา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 ณ โรงแรม Shwe Pyi Phar  เมืองมัณฑะเลย์  ประเทศเมียนมา มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ คณะ / วิทยาลัยต่างๆ  เข้าจัดแสดงนิทรรศการหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยของไทย ประจำปี 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ชาวเมียนมา ได้รับข้อมูลจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยโดยตรง ตามที่สถานเอกอัครราชทูต กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าไทยในเมียนมา และสมาคมนักธุรกิจไทย ในเมียนมาได้กำหนดจัดเป็นประจำทุกปี ในการนี้ ผศ.ดร.ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมแสดงผลงานและจัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ของ ม.นเรศวร โดยมีมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย เข้าร่วมแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ ซึ่งมีนักเรียน […]