เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. รัตติมา จีนาพงษา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการและ การเขียนผลงานวิทยานิพนธ์ โดยไม่มีการคัดลอก” ณ ห้องสัมมนา 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร