กิจกรรมรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยของผู้รับทุนสำนักงานคณะกรรมวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2561และ 2562  

บัณฑิตวิทยาลัย ขอเรียนเชิญนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมกิจกรรมรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยของผู้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2561 และประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 203, 204, 205, 206, 207 และ 209 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอความอนุเคราะห์นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษายืนยันเข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้ที่ https://goo.gl/PZE4Zp หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน คุณปาริชาติ พุ่มชม (0 5596 5546) หรือ คุณเกียรติธำรง ตระกูลจันทร์ (0 5596 8840)

รายละเอียดกิจกรรม