โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการและวิทยานิพนธ์ (Turnitin)

วันที่อบรม

วันที่ 2 สิงหาคม 2561

สถานที่อบรม

อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210

รอบการอบรม 2 รอบ

รอบที่ 1 เวลา 09:30-10:30 น.

รอบที่ 2 เวลา 11:00-12:00 น.

เปิดรับสมัคร

วันนี้จำนวนจำกัด 40 ที่นั่ง/รอบ

วิธีการสมัครผ่านแอปพลิเคชัน NU Grad