เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 รศ.ดร.ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการการประชุมผู้ประกอบการภาคเหนือตอนล่างเพื่อการพัฒนา SME และ Startup ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร รับฟังคำกล่าวรายงาน และเป็นประธานเปิดการประชุมผู้ประกอบการภาคเหนือตอนล่างเพื่อการพัฒนา SME และ Startup ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ ห้องสัมมนา 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งจัดขึ้นโดย บัณฑิตวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ที่จะก้าวเป็นผู้ประกอบการใหม่ หรือผู้ที่จะขยายธุรกิจเดิมให้เป็นผู้ประกอบการเชิงคุณภาพ โดยมีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในธุรกิจ อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผู้ประกอบการและการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 ที่บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดทำขึ้นอีกด้วย การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทย์ไวทิน (ปลัดจังหวัดพิษณุโลก) และพลเอก ดร. ศิริ ทิวะพันธุ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมทั้งผู้สนใจเข้าร่วมงานจากหน่วยงานต่างๆ กว่า 200 คน ภายในงานจัดให้มีการบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ  การบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Innovation Thinking” โดย ดร.ชัยโรจน์ นพเฉลิมโรจน์ Chief Executive Officer บริษัท FiberOne จำกัด (มหาชน) การบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Work integrated Learning by CP ALL’s Approach” โดย ดร.นัชชา เทียมพิทักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกลยุทธ์องค์การ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์-พัทยา และการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนา SME และ Startup ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” จาก ดร.ชัยโรจน์ นพเฉลิมโรจน์ ดร.นัชชา เทียมพิทักษ์ คุณวันชัย จิตตมานนท์กุล (ประธานอาวุโส สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก) คุณสมชาย สุรเวคิน (ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์) และคุณณฐกร โซ่จินดามณี เลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง อีกทั้งมีการแนะนำโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา (การเรียนแบบสะสมหน่วยกิต (collective credit)) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมนี้ ธนาคารกสิกรไทย ได้มาแนะนำการส่งเสริมการลงทุนผู้ประกอบการ SME อีกด้วย และไฮไลท์ของงาน คือการจับฉลากรายชื่อผู้โชคดี เพื่อรับ I – phone 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA