เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายโครงการปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องสัมมนา 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร