กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่”

วันที่กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

สถานที่อบรม

ณ ห้อง Main Conference room ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 209 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 อาคาร CITCOMS มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิธีการสมัครผ่านแอปพลิเคชัน NU Grad