ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เรื่อง ผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  เพื่อคัดเลือกและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562 นั้น

ในการนี้ วช. ได้ดำเนินการพิจารณาและคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562 เรียบร้อยแล้ว ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562 ลงวันที่ 3 กันยายน 2561

 

หมายเหตุ :

– ขอให้นักวิจัย ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อ หน่วยงาน และชื่อโครงการ และขอความอนุเคราะห์ส่งแบบตอบรับ (ในรูปแบบไฟล์ word และ PDF) มายังอีเมล์ graduate.nrct@nrct.go.th ภายในวันที่ 12 กันยายน 2561

          การทำสัญญา: วช. จะทำสัญญากับมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน สำหรับนิสิต/นักศึกษา/นักวิจัย จะทำสัญญากับมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน โดยสามารถติดต่อเรื่องการทำสัญญากับมหาวิทยาลัย/หน่วยงานโดยตรง

 

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่:

กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)

โทร. 0 2561 2445 ต่อ 406 – 408, 418, 420 (วรรณธิรา, จารุวรรณ, รักชนก)

 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :     

01 – ประกาศผลการคัดเลือกฯ

02 – ผลการคัดเลือก ประเภทบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)

03 – ผลการคัดเลือก ประเภทบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก)

04 – ผลการคัดเลือก ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่-ลูกไก่)

05 – รายละเอียดการทำสัญญาฯ (บัณฑิตศึกษา)

06 – รายละเอียดการทำสัญญาฯ (นักวิจัยรุ่นใหม่ แม่ไก่ – ลูกไก่)

07 – แบบตอบรับ (บัณฑิตศึกษา)

08 – แบบตอบรับ (นักวิจัยรุ่นใหม่ แม่ไก่ – ลูกไก่)

 

Link>>>>> https://nrct.go.th/news/pr/ผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่-ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม-ประจำปี-2562