บัณฑิตวิทยาลัย ได้เปิดรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับความรู้สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (English Proficiency Enhancement for Graduates: EPE) แทนการสอบเทียบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสำเร็จการศึกษา โดยผลการผ่านรายวิชาเทียบได้กับเกณฑ์มาตรฐาน Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) รายละเอียด

รายชื่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับความรู้สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
(English Proficiency Enhancement for Graduates: EPE)

ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ - 27 เมษายน 2562 (เรียนทุกวันเสาร์)
ระหว่างวันที่ 4 ก.พ.- 29 เม.ย. 2562 (เริ่มเรียนทุกวันจันทร์)
ระหว่างวันที่ 5 ก.พ.- 30 เม.ย. 2562(เริ่มเรียนทุกวันอังคาร)
ระหว่างวันที่ 8 ก.พ. - 26 เม.ย. 2562(เริ่มเรียนทุกวันศุกร์)
ใบลากิจ หรือใบลาป่วยนิสิต