บัณฑิตวิทยาลัย ได้เปิดรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับความรู้สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (English Proficiency Enhancement for Graduates: EPE) แทนการสอบเทียบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสำเร็จการศึกษา โดยผลการผ่านรายวิชาเทียบได้กับเกณฑ์มาตรฐาน Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) รายละเอียด

รายชื่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับความรู้สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
(English Proficiency Enhancement for Graduates: EPE)

ประกาศรายชื่อผู้เรียนภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับความรู้สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา EPE