วันพฤหัสบดีที่  16  สิงหาคม  2561  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.15 น.
ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

วิธีการสมัครผ่านแอปพลิเคชัน NU Grad