โครงการสัมมนานิสิตบัณฑิตศึกษา
เรื่อง “การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (Naresuan I-THESIS)
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.30 น.
ณ ห้องปราบไตรจักร 24 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร