บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม การนำเสนอผลงานทางวิชาการ หัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ได้รับเกียรติจาก พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้