ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 งานแผนและสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมการคัดลอกผลงานวิชาการและวิทยานิพนธ์ (Turnitin) ระยะที่ 1 รอบเช้า และบ่าย กล่าวเปิดโครงการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน และวิทยากร ให้ความรู้โดย ดร.พรทิพย์ เม่นสิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร