ศึกษาดูงานในการจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คุณพัชรี ท้วมใจดี หัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย และคุณสินีนาฏ พุ่มสอาด หัวหน้างานวิชาการ เข้าศึกษาดูงานในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร Dual Degree and Joint Degree ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 8 มกราคม 2561