เข้าร่วมการประชุม ทคบร. ครั้งที่ 3/2560

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 รศ.ดร.ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
พร้อมด้วย คุณพัชรี ท้วมใจดี หัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย และคุณสินีนาฏ พุ่มสอาด หัวหน้างานวิชาการ
เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ(ทคบร.) ครั้งที่ 3/2560
ณ ห้องประชุมวารินชำราบ และพิธีเปิดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 44
และการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมยู-เพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2560