เปิดรับสมัครนิสิตเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุน คปก. วันที่ 15 ธันวาคม 2561

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล
คณะบริหารธุรกิจฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Email: pinittas@nu.ac.th