ประชุมพิจารณาตัดสินผลผู้ได้รับทุนนำเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมพิจารณาตัดสินผลผู้ได้รับทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ ประเภท Oral Presentation ณ ห้องประชุมมหาธรรมราชา (TA 110) ชั้น 1 อาคารมหาธรรมราชา มหาวิทยาลัยนเรศวร