ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561