งานแผนและสารสนเทศ

อรอุษา บำรุงไทย
หัวหน้างานแผนและสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8837

หน่วยสารสนเทศ


คมกฤช ยาสมุทร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8842

หน่วยสารสนเทศ


พรทิพย์ เม่นสิน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8841

หน่วยประชาสัมพันธ์


สุทธิพจน์ ดวงสาโรจน์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8843

หน่วยนโยบายและแผน


สายพิณ เม่นเกิด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8838

หน่วยประกันคุณภาพ


มลฑา โพธิ์เงิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8818